پایدار راد چکاد

پایدار راد چکاد

دو دهه تجربه ما، بستر امنیت و آرامش شما

ادامه مطلب
پایدار راد چکاد

پایدار راد چکاد

ژئوتكنیك و زمين شناسي

ادامه مطلب
پایدار راد چکاد

پایدار راد چکاد

آب بندی و زهکشی

ادامه مطلب
پایدار راد چکاد

پایدار راد چکاد

گودهای ساختمانی و شیروانی های خاکی

ادامه مطلب
پایدار راد چکاد

پایدار راد چکاد

اصلاح نشست و ترمیم و تقویت سازه ها

ادامه مطلب
پایدار راد چکاد

پایدار راد چکاد

فونداسیون عمیق

ادامه مطلب
پایدار راد چکاد

پایدار راد چکاد

اصلاح خاک و سازه های ژئوتکنیکی

ادامه مطلب
پایدار راد چکاد

پایدار راد چکاد

مقاوم سازی

ادامه مطلب
درباره ما

شــرکت پایــدار راد چــکاد (پــرچ) در تیرماه 1396 با مشــارکت گروهــی از فارغ التحصیــان بهتریــن دانشــگاه های کشــور تاســیس گردیــد. ایــن گــروه بــا حــدود 15 الی 20 ســال تجربــه مدیریتــی و مهندســی در زمینه هــای متنوعــی از مهندســی ژئوتکنیــک و مهندســی عمــران در قالــب پروژه هــای صنعتــی (در صنایعــی ماننــد نفــت، پتروشــیمی، نیــروگاه، فــولاد، اســکله، تصفیه خانــه، کارخانه هــای تولیــدی، انبــار غــلات و ...) و پروژه هــای ســاختمانی (بیمارســتانها، ســاختمانهای بلندمرتبــه، مراکــز تجــاری و اداری و ســاختمانهای مســکونی) فعالیــت مســتمر داشــته اســت.

ادامه

پروژه های منتخب
 • مجتمع پتروشیمی کارون

  مجتمع پتروشیمی کارون

 • بانک صادرات

  بانک صادرات

 • مجتمع فولاد جهان‏ آرا

  مجتمع فولاد جهان‏ آرا

 • پالایشگاه روغن ایرانول

  پالایشگاه روغن ایرانول

 • مجتمع مسکونی میترا

  مجتمع مسکونی میترا

 • مجتمع مسکونی انزلی

  مجتمع مسکونی انزلی

 • سایبان پتروشیمی امیرکبیر

  سایبان پتروشیمی امیرکبیر

 • اتاق کابل پتروشیمی امیرکبیر

  اتاق کابل پتروشیمی امیرکبیر

 • پتروشیمی فجر 2

  پتروشیمی فجر 2

 • منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

  منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

 • ساختمان مسکونی یاس

  ساختمان مسکونی یاس

 • ساختمان اداری - تجاری فجر

  ساختمان اداری - تجاری فجر

 • بیمارستان آتیه 2

  بیمارستان آتیه 2

 • مخازن آب و دکانتورهای سربندر

  مخازن آب و دکانتورهای سربندر

 • میدان نفتی یادآوران

  میدان نفتی یادآوران

 • محوطه فلر پتروشیمی امیرکبیر

  محوطه فلر پتروشیمی امیرکبیر

 • ساختمان مسکونی هدی 2

  ساختمان مسکونی هدی 2

 • پایدارسازی مجتمع آمال

  پایدارسازی مجتمع آمال

 • مجتمع پتروشیمی فجر 2

  مجتمع پتروشیمی فجر 2

 • مجتمع مسکونی کورش

  مجتمع مسکونی کورش

 • آب بندی مجتمع آمال

  آب بندی مجتمع آمال

 • پالایشگاه نفت ایرانول

  پالایشگاه نفت ایرانول

 • مشاوره بهسازی خاک و تحکیم بستر پی سازه¬های واحد توسعه 8

  مشاوره بهسازی خاک و تحکیم بستر پی سازه¬های واحد توسعه 8

 • بیمارستان کودکان سرطانی ولنجک

  بیمارستان کودکان سرطانی ولنجک

گالری تصاویر
مقاله ها