مخازن آب و دکانتورهای سربندر

خدمات ارائه شده از سوی مشاور عبارتند از ارائه اسناد فنی مناقصه، ارائه طرح پیش بارگذاری به همراه نقشه ها، تحلیل ها و دستورالعمل اجرایی، ارائه طرح چیدمان ابزار دقیق به همراه دستورالعمل های نصب، قرائت و تفسیر داده ها، نظارت بر اجرا و پایش ابزار دقیق

 

  • جزئیات

نام پروژه: طراحی و نظارت بر تحکیم بستر مخازن آب و دکانتورهای سربندر با استفاده از روش پیش بارگذاری

موقعیت: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر

کارفرما: سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

سال: 89-1387

مشخصات پروژه: طراحی و نظارت بر تحکیم بستر

احجام عملیات: تحکیم بستر 2 مخزن آب به حجم 100000 متر مکعب و به ابعاد 100 در 152 متر و 8 دکانتور

دستاوردها: صرفه‏ جویی قابل توجه با حذف گزینه ‏های شمع و ریزشمع با توجه به بهبود شرایط خاک طبیعی محل