مجتمع مسکونی کورش

خدمات مشاور شامل تهیه اسناد مناقصه انتخاب پیمانکار، کنترل طرح پایدارسازی موقت گود و نظارت بر حسن اجرای عملیات حدود 1400 متر مربع سطح گودبرداری بوده است.

  • جزئیات

نام پروژه: کنترل طراحی و نظارت پایدارسازی گود مجتمع مسکونی کورش

موقعیت: تهران، نیاوران، خیابان امیدوار، کوچه چهارم

کارفرما: جناب آقای مهندس هاشم‏ زاده

سال: 1396

مشخصات پروژه: کنترل طراحی، نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای پایدارسازی گود به عمق 18 متر به روش تلفیقی نیلینگ، انکراژ، شمع و انکر

احجام عملیات: بررسی و کنترل طرح و نقشه‏ های اجرایی، تهیه اسناد مناقصه و انتخاب پیمانکار با توجه به قیمت نرمالایز شده و سوابق و تجهیزات پیمانکاران، نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرا (مساحت 400 متر مربع و سطح جداره گود معادل با 1400 متر مربع)

دستاوردها: اجرای بهینه و ایمن طرح پایدارسازی با توجه به مونیتورینگ پیوسته تغییرشکل دیواره‏ های گود و کنترل و اصلاح طرح با استفاده از اطلاعات مونیتورینگ در طول مدت اجرا