پروانه اشتغال به کار خدمات فنی آزمایشگاه - وزارت راه و شهرسازی

شرکت پایدار راد چکاد (پرچ) در سال 1397 موفق به اخذ پروانه اشتغال به کار خدمات فنی آزمایشگاه از وزارت راه و شهرسازی استان تهران شده است.