محوطه فلر پتروشیمی امیرکبیر

فلر مجتمع پتروشیمی امیرکبیر از ابتدا بر روی شمع اجرا شده بود، اما تمام تاسیسات اطراف آن شامل استارتر، مخازن، پمپها، خط لوله و ... بر روی فونداسیون سطحی اجرا شده بودند. با گذشت زمان و به دلایل ژئوتکنیکی تمام این سازه ها شروع به نشست کرده و در برخی موارد تا بیش از یک متر پایین آمدند. با توجه به مخاطرات بسیار جدی ناشی از نشستها و امکان جدا شدن اتصالات فشار قوی، از چند سال پیش اصلاح نشستها از سوی کارفرما مد نظر قرار گرفته بود، اما به دلیل عدم امکان خروج تاسیسات از بهره برداری از یک سو و از سوی دیگر، نبود راه دسترسی مناسب به محل پروژه (فلر در سایت استحصال شده در وسط خور قرار گرفته است) روش مناسبی برای اصلاح نشست پیدا نشده بود.
طرح اصلاحی بر اساس سالها تجربه موجود در منطقه و با استفاده از روش نوین شمعک خودحفار و رفع نواقص آن از سوی شرکت و با جزئیات کامل، شامل جزئیات اجرای شمعک، نحوه اجرا در لایه نمکی، تقویت بخش فوقانی و نحوه اتصال به فونداسیون قدیمی ارائه و اجرا گردید. آزمایش استاتیک شمع بر روی شمع های ایجاد شده موید کفایت کامل طرح بودند.

 

  • جزئیات

نام پروژه: اصلاح نشست های محوطه فلر

موقعیت: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر

کارفرما: شرکت پتروشیمی امیرکبیر

سال: 95-1394

مشخصات پروژه: طراحی و نظارت بر اصلاح نشست سازه های اطراف فلر مجتمع پتروشیمی امیرکبیر با استفاده از اجرای شمعک خودحفار و اتصال فونداسیون‏ های قدیمی به آن در شرایط بهره برداری

احجام عملیات: حفر 2 گمانه ماشینی به عمق‏ های 30 و 40 متر، انجام آزمایش SPT در اعماق مختلف گمانه ماشینی، بررسی فنی - اقتصادی روش‏ های مختلف تقویت و اصلاح خاک و انتخاب روش بهینه و ایمن، مدلسازی دقیق، طراحی و ارائه نقشه‏ های اجرایی و مشخصات فنی، تهیه اسناد مناقصه و انتخاب پیمانکار با توجه به قیمت نرمالایز شده و سوابق و تجهیزات پیمانکاران، نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای طرح برای فونداسیون 5 سازه نشست کرده شامل فونداسیون پمپ، 2 فونداسیون ایگنیشن، فونداسیون پایپ اسلیپر و فونداسیون پایپ رک (در مجموع 117 نقطه شمعک خودحفار از نوع R51 به قطر 15 سانتیمتر و تقویت 4 متر فوقانی با افزایش قطر شمعک به 30 سانتیمتر)

دستاوردها: تثبیت شرایط نشست تمام سازه های اطراف فلر پتروشیمی امیرکبیر بدون خروج از شرایط بهره برداری، تطابق کامل طرح با شرایط اجرایی و تقویت طرح شمعک خودحفار به منظور افزایش ظرفیت باربری جانبی آن، کاهش حدود 80 درصدی هزینه های پیش بینی شده برای اصلاح نشست ها