مجتمع پتروشیمی کارون

احداث بستر طرح توسعه مجتمع پتروشیمی کارون با توقف حدودا 8 ساله مواجه شده بود، به نحویکه با رها کردن پروژه در مرحله اجرای لایه های مخلوط (تونان) و بدون اجرای روسازی پروژه رها شده بود. پس از آغاز مجدد پروژه، بستر اجرا شده به قدری خمیری شده بود که حتی تردد غلتک و سایر ماشین آلات سنگین به سختی امکان پذیر بود. با ورود مشاور به پروژه، مطالعات آسیب شناسی شامل بررسی مطالعات ژئوتکنیک، بررسی مصالح قرضه، نقشه برداری، بررسی جریانهای هیدرولیکی و ...  به سرعت و به صورت دقیق انجام گرفت. سپس علل خمیری شدن بستر مشخص شد و جزئیات طراحی روش اصلاحی شامل جمع آوری برخی از لایه های قبلی، ایجاد داکتهای زهکش، اصلاح مصالح قرضه، جزئیات بسترسازی و جزئیات روسازی ارائه گردید.

  • جزئیات

نام پروژه: اصلاح خاک و بسترسازی مجتمع پتروشیمی کارون

موقعیت: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر

کارفرما: شرکت پتروشیمی کارون

سال: 92 - 1391

مشخصات: طراحی و نظارت بر اصلاح خاک و بسترسازی محوطه و جاده ‏های مجتمع پتروشیمی کارون

احجام عملیات: 56000 متر مربع سطح بسترسازی و 10000 متر مربع سطح جاده‏ سازی

دستاوردها: احداث بسترسازی پروژه بدون هیچ گونه نشستی در زمان بهره برداری حتی با بارگذاری جرثقیل سنگین 160 تن، صرفه جویی حدود 80 درصدی در هزینه ‏های پروژه اصلاح بستر نسبت به سایر طرح های ارائه شده، شناسایی علت پلاستیک شدن بسترسازی قدیمی انجام شده، برطرف نمودن علل، ارائه طرح اصلاحی و نظارت بر اجرای کامل آن