پالایشگاه روغن ایرانول

پایش تغییر شکل های فونداسیون و بررسی علت / علل نشست/تورم فونداسیون کوره ‏ها و ارائه طرح بهسازی برای کنترل تغییرشکل‏ ها و مقاوم ‏سازی فونداسیون

  • جزئیات

نام پروژه: خدمات مشاوره و بررسی وضعیت فونداسیون کوره ‏ها و دودکش ‏های موجود در سایت آبادان

موقعیت: استان خوزستان، آبادان، پالایشگاه نفت ایرانول

کارفرما: شرکت نفت ایرانول

سال: 1398

مشخصات پروژه: حفاری، انجام آزمایش‏ های برجا و آزمایشگاهی و تهیه گزارش جامع ژئوتکنیک، تهیه نقشه‏ های چون‏ ساخت، پایش تغییر شکل های فونداسیون و بررسی علت / علل نشست/تورم فونداسیون کوره ‏ها و ارائه طرح بهسازی برای کنترل تغییرشکل‏ ها و مقاوم‏ سازی فونداسیون

احجام عملیات: 2 گمانه ماشینی به عمق‏ 30 متر، 2 ترانشه شناسایی در مجاورت فونداسیون، انجام آزمایش‏ SPT در اعماق مختلف در گمانه ماشینی، اخذ نمونه‏ های دستخورده و دست‏نخورده (شلبی)، سونداژ فونداسیون و شناسایی ضخامت بتن، قطر و تعداد آرماتورهای موجود و مطابقت آن با نقشه‏ ها

دستاوردها: تعیین علت تغییرشکل فونداسیون و ارائه طرح بهینه برای تثبیت شرایط موجود و جلوگیری از ادامه افزایش تغییرشکل‏ ها بدون خروج از شرایط بهره ‏برداری پس از بررسی فنی - اقتصادی گزینه‏ های مختلف