سایبان پتروشیمی امیرکبیر

پتروشیمی امیرکبیر به منظور افزایش ایمنی و سرعت در عملیات بارگیری محصولات پتروشیمی در صدد احداث سایبانهایی در اطراف انبارهای محصول به منظور انجام بارگیری در زیر آنهاست. تعداد 4 موقعیت در کنار سوله ها با نقشه های کاملا متفاوت در نظر گرفته شده است. با توجه به در دسترس نبودن نقشه-های اجرایی، تهیه ازبیلت اسکلت فلزی و انجام آزمایشهای تعیین ضخامت ورق و کنترل کیفیت جوش انجام گرفت. همچنین با توجه به پوشانده شدن کل محوطه با روسازی بتن مسلح، تخریب روسازی به منظور اندازه گیری ابعاد فونداسیون، مغزه گیری از فونداسیون برای تعیین مقاومت فشاری بتن و آرماتوریابی فونداسیون انجام شد. سپس مدل کامپیوتری سازه های موجود ساخته شده و بارگذاری انجام گرفت. با توجه به نتایج تحلیل برای هر یک از سوله ها بطور جداگانه کفایت یا عدم کفایت سازه موجود برای اتصال سایبان اعلام شده و در صورت نیاز طرح تقویت سازه ای و ژئوتکنیکی فونداسیون ارائه شد. در نهایت جزئیات کامل سازه فضایی ارائه گردید.

  • جزئیات

نام پروژه: اجرای سایبان سوله های پتروشیمی امیرکبیر

موقعیت: استان خوزستان، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر

کارفرما: شرکت پتروشیمی امیرکبیر / شرکت طرح و ساخت هودانا

سال: 97-1396

مشخصات پروژه: اندازه‏ گیری ابعاد و جرئیات سازه‏ای اسکلت فلزی سوله‏ های موجود، کنترل کیفیت سازه فلزی و فونداسیون بتنی، بررسی کفایت یا عدم کفایت سازه‏ ای و ژئوتکنیکی سوله برای اتصال سایبان جدید (سازه فضایی) و ارائه طرح تقویت در صورت نیاز، طراحی سازه‏ای و ژئوتکنیکی شمعک خودحفار (گسترش فضای متصل به سوله‏ های قدیمی برای 2 تیپ سوله متصل به سوله ‏های موجود قدیمی به متراژ 1100 متر مربع و 2 تیپ سوله جدید به متراژ 3500 متر مربع)

احجام عملیات: تهیه نقشه ‏های چون‏ساخت سوله‏ های موجود، 13 مورد مغزه‏ گیری از بتن فونداسیون‏ ها و دیوار و تعیین مقاومت فشاری مغزه‏ ها، آرماتوریابی و تعیین محل و تعداد آرماتورهای 3 مورد فونداسیون، انجام 18 مورد آزمایش چکش اشمیت و تحلیل نتایج، کنترل جوش اتصالات به روش UT و VT در 32 نقطه، طراحی 288 نقطه شمعک خودحفار

دستاوردها: استفاده از سازه سوله ‏های موجود جهت صرفه جویی در هزینه ‏های اجرایی با توجه به وزن سبک سازه فضایی، کاهش هزینه های اجرایی با توجه به استفاده از سیستم سازه فضایی برای اولین بار در منطقه، بهینه‏ سازی طرح فونداسیون برای سوله ‏های جدید و تقویت فونداسیون سوله ‏های قدیمی با استفاده از شمعک خودحفار