آغاز به کار شــرکت پایــدار راد چــکاد

آغاز به کار شــرکت پایــدار راد چــکاد14 دی 1396

شــرکت پایــدار راد چــکاد (پــرچ) در تیرماه 1396 با مشــارکت گروهــی از فارغ التحصیــان بهتریــن دانشــگاه های کشــور تاســیس گردیــد. شــرکت پــرچ در زمینه هــای متنوعــی از مهندســی ژئوتکنیــک و مهندســی عمــران در قالــب پروژه هــای صنعتــی (در صنایعــی ماننــد نفــت، پتروشــیمی، نیــروگاه، فــولاد، اســکله، تصفیه خانــه، کارخانه هــای تولیــدی، انبــار غــلات و ...) و پروژه هــای ســاختمانی (بیمارســتانها، ســاختمانهای بلندمرتبــه، مراکــز تجــاری و اداری و ســاختمانهای مســکونی) با استفاده از نیرو های مجرب آماده خدمات رسانی می باشد. 
آغاز به کار شــرکت پایــدار راد چــکاد