معرفی شرکت
معرفی شرکت پایدار راد چکاد (پرچ):دو دهه تجربه ما، بستر امنیت و آرامش شما
 

شــرکت پایــدار راد چــکاد (پــرچ) در تیرماه 1396 بــا مشــارکت گروهــی از فارغ التحصیــان بهتریــن دانشــگاه های کشــور تاســیس گردیــد. ایــن گــروه بــا حــدود 15 الی 20 ســال تجربــه مدیریتــی و مهندســی در زمینه هــای متنوعــی از مهندســی ژئوتکنیــک و مهندســی عمــران در قالــب پروژه هــای صنعتــی (در صنایعــی ماننــد نفــت، پتروشــیمی، نیــروگاه، فــولاد، اســکله، تصفیه خانــه، کارخانه هــای تولیــدی، انبــار غــلات و ...) و پروژه هــای ســاختمانی (بیمارســتانها، ســاختمانهای بلندمرتبــه، مراکــز تجــاری و اداری و ســاختمانهای مســکونی) فعالیــت مســتمر داشــته اســت.
آغــاز فعالیتهــای مهندســی شــرکای پــرچ در دهــه اول، محــدود بــه خدمــات مشــاوره در پروژه های مختلــف بــوده و پــس از آن بــا توجــه بــه نیــاز تخصصــی بــازار مهندســی کشــور، ارائــه خدمــات تخصصــی پیمانــکاری در برخــی زمینه هــا (ماننــد آب بنــدی و زهکشــی ســازه های زیرزمینــی، اصـلـاح نشســت و ترمیــم و تقویــت ســازه ها و پایدارســازی گودهــای ســاختمانی) در دســتور کار قــرار گرفتنــد.
شــرکت پــرچ توســعه پایــدار و حفــظ ایمنــی بــا هزینه هــاي کمتــر را الگــوي خویش ســاخته اســت. شــرکت بــه نقــش ویــژه تجربــه بــالا، آســیب شناســی دقیــق، اســتفاده از راهکارهــای خلاقانــه و خدمــات بیــن رشــته ای (ترکیبــی از خدمــات ژئوتکنیکی و ســازه ای) در حــوزه مهندســی ژئوتکنیک اعتقــاد داشــته و ســعی دارد بــا ارائــه خدمــات بــا کیفیــت موجــب رضایتمنــدی کارفرمایــان گــردد. در ایــن راســتا رضایــت کارفرمایــان قبلــی شــامل شــرکتهای بــزرگ بین المللــی و شــرکتهای معتبــر داخلــی از خدمــات شــرکت یــا شــرکا بزرگتریــن پشــتوانه مــا بــوده اســت.

شرکت پرچ
دی ماه 1396

 
PAYDAR ROD CHAKAD (PARCH) INTRODUCTION: 
Two Decades of our Experience; Bedding of your Safety and Calm


PAydar Rod CHakad (PARCH) was established in 2017 through wellexperienced and professional experts. Partners have managerial and technical experience in geotechnical and civil projects for about twenty years, in both industry and municipal fields.
Starting by consulting in different fields, we continued by executive services in limited fields (such as drainage and insulation of underground buildings, geotechnical settlement control and retrofitting of superstructures, deep excavation stabilization in urban areas and …).
PARCH believes in sustainable development beside safety by optimum costs. In addition we believe in special role of comprehensive knowledge, practical experience, meticulous investigation of damage potentials and application of creative and innovative methods in geotechnical fields. Elevating clients’ satisfaction by following high quality services is our main goal and satisfaction of previous both local and international clients is the evidence for PARCH and partners.

PARCH Company

January 2018