پایدارسازی مجتمع آمال

ارائه طرح پایدارسازی گود به عمق 16 متر به روش تلفیقی انکراژ و شمع 

  • جزئیات

نام پروژه: پايدارسازي گود پروژه مجتمع آمال ايرانيان

موقعیت: قم

کارفرما: شركت سپهر آمال ايرانيان

سال: 1396

مشخصات پروژه: ارائه طرح پایدارسازی گود به عمق 16 متر به روش تلفیقی انکراژ و شمع

احجام عملیات: مدلسازی و طراحی نیل، انکر، شمع و ترکیب روش‏ های فوق در نرم‏ افزارهای ژئواستودیو و پلکسیس و انتخاب بهینه‏ ترین و ایمن‏ ترین ترکیب جهت کنترل پایداری و تغییرشکل مجاز و تهیه نقشه‏ های اجرایی و مشخصات فنی (مساحت 7500 متر مربع و سطح جداره گود معادل با 1100 متر مربع)

دستاوردها: بررسی فنی- اقتصادی روش‏ های مختلف پایدارسازی و انتخاب روش(های) بهینه با توجه به حساسیت سازه‏ های مجاور و تغییرشکل مجاز و تهیه نقشه ‏های اجرایی