مجتمع پتروشیمی فجر 2

بستر محدوده پروژه پتروشیمی فجر دارای خاک بسیار سست رسی توام با لایه های نمک است. در منطقه اطراف پروژه همواره نشست های بزرگی مشاهده شده، به طوریکه حتی 2.5 متر نشست بدون هیچ بارگذاری در سطح نقاطی از جاده اطراف گزارش شده است. وجود جریانهای آب زیرزمینی، انجام عملیات خاکبرداری برای احداث سازه ها در مقاطع زمانی مختلف در محدوده پروژه در کنار وجود لایه های خاک سست در بستر پروژه، از جمله عوامل رخداد نشست ها هستند. مجاورت پروژه پتروشیمی فجر 2 با خور بر پیچیدگی مسائل مربوط به اصلاح خاک و جلوگیری از نشست ها افزوده است. به این ترتیب با استفاده از تجربیات مشاور، عملیات مختلفی نظیر خشک اندازی و استحصال خور، جایگزینی لایه های نمکی با بسترسازی مناسب و ... در کنار تامین شمع برای سازه های سنگین طراحی گردید.

  • جزئیات

نام پروژه: طراحی و نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات طراحی و نظارت بر استحصال دریا، بسترسازی و روشهای مختلف اصلاح خاک مجتمع پتروشیمی فجر 2

موقعیت: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر

زمان: 91 - 1385

مشخصات پروژه: طراحی و نظارت بر استحصال خور (دریا)، بسترسازی و روشهای مختلف اصلاح خاک

دستاوردها: بسترسازی مناسب و کنترل پایداری و تغییر شکل سازه های سنگین مختلف