منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

در بخشی از جاده ها و محوطه منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر، به مرور زمان فرونشست چاله ای (Sink Hole) و پس از آن نشست و درهم ریختگی شدید بستر ایجاد شد، به نحویکه تیرهای روشنایی کنار جاده، هر یک به سمتی سقوط کردند. بستر محدوده پروژه دارای خاک بسیار سست رسی توام با لایه-های نمک است. بر اساس مطالعات آسیب شناسی دقیق مشاور شامل مطالعات ژئوتکینک، مطالعات ژئوهیدرولوژی و مدلسازی کامپیوتری، وجود جریانهای آب زیرزمینی، انجام عملیات خاکبرداری برای احداث سازه ها در مقاطع زمانی مختلف در محدوده پروژه در کنار وجود لایه های خاک سست در بستر پروژه، از جمله عوامل رخداد نشست ها شناسایی شدند. به این ترتیب با استفاده از تجربیات مشاور، جزئیات طرح اصلاحی، شامل ایجاد پرده آب بند، استفاده از ورق های ژئوسنتتیکی و .... ارائه شدند.

  • جزئیات

نام پروژه: مطالعات آسیب شناسی و طراحی اصلاح خاک و بسترسازی محوطه و جاده ‏های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

موقعیت: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر

کارفرما: سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

سال: 1391-1390

مشخصات: مطالعات آسیب‏ شناسی و اصلاح خاک و بسترسازی محوطه و جاده ‏های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

احجام عملیات: حفر 5 گمانه ماشینی به عمق‏های 10 الی 30 متر، حفر 14 مورد ترانشه ‏های شناسایی توسط بیل مکانیکی، انجام آزمایش‏ های SPT در اعماق مختلف گمانه ‏های ماشینی، انجام آزمایش برش پره دستی در ترانشه‎‏های حفر شده، بررسی و ارائه طرح برای اصلاح محدوده نشست کرده به مساحت حدود 40000 متر مربع شامل جاده ‏های اصلی، مسیر عبور تاسیسات، دیواره شرقی پتروشیمی کارون و بخشی از سوله‏ های انبار محصول

دستاوردها: تعیین دقیق علل پیچیده نشست خاک (بدون وجود هیچ گونه بارگذاری) بر اساس مطالعات ژئوتکنیک و هیدروژئولوژی