مشاوره بهسازی خاک و تحکیم بستر پی سازه¬های واحد توسعه 8

انجام خدمات مشاوره بهسازی خاک و تحکیم بستر پی سازه های واحد توسعه 8

  • جزئیات

نام پروژه: خدمات مشاوره بهسازی خاک و تحکیم بستر پی سازه¬های واحد توسعه 8

موقعیت: بندرعباس، شهرک صنعتی خلیج فارس

کارفرما: شرکت پالایش نفت آفتاب

سال: 1400

مشخصات پروژه: بررسی روشهای مختلف بهسازی خاک جهت افزایش ظرفیت باربری برای تحمل بار سازه¬های سنگین، مقایسه فنی - اقتصادی روشهای مختلف، انتخاب گزینه بهینه و طراحی جزئیات

احجام عملیات: حدود 100 نقطه شمع و 2500 متر مکعب بسترسازی مهندسی

دستاوردها: بهینه¬سازی فنی، مالی و زمانی روش بهسازی با استفاده از دو روش شمع کوبشی (برای سازه¬های سنگین¬تر) و جایگزینی خاک یا بسترسازی مهندسی (برای سازه¬های سبکتر) - بهینه¬سازی طول شمع¬ها