مجتمع مسکونی انزلی

جهت اصلاح و افزایش ظرفیت باربری خاک زیر فونداسیون ساختمان مسکونی 7 طبقه واقع در خیابان ساحل قوی انزلی، شمعک های خودحفار اجرا گردید و کفایت ظرفیت باربری آنها به کمک تست استاتیک تایید شد.

  • جزئیات

نام پروژه: اجرای شمعک خودحفار مجتمع مسکونی انزلی

کارفرما: جناب آقای بابازاده

موقعیت: بندر انزلی

زمان: 1396

مشخصات پروژه: اجرای شمعک خودحفار به عنوان فونداسیون مجتمع مسکونی بندر انزلی جهت تامین ظرفیت باربری مورد نیاز در شرایط روانگرایی خاک ماسه ای و کاهش پتانسیل روانگرایی خاک

دستاوردها:

1- افزایش ظرفیت باربری شمعک نسبت به میکروپایل رایج در منطقه و کاهش هزینه های اجرایی

2- کیفیت اجرای مناسب در زمین ریزشی (ماسه بادی)