صفحه 1

  در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

 • بانک صادرات

  بانک صادرات

  مشخصات : مطالعات ژئوتکنیک، مطالعات ژئوفیزیکی، آزمایش های برجا و آزمایشگاهی خاک و مقاومت مصالح، کنترل جوش و بتن

 • ساختمان مسکونی یاس

  ساختمان مسکونی یاس

  مشخصات : مطالعات ژئوتکنیک، ژئوفیزیک، آزمایش های برجا و آزمایشگاهی 

 • ساختمان مسکونی هدی 2

  ساختمان مسکونی هدی 2

  مشخصات : مطالعات ژئوتکینک، آزمایشات برجا و طراحی شمع درجاریز

 • پالایشگاه نفت ایرانول

  پالایشگاه نفت ایرانول

  مشخصات : مطالعات ژئوتکنیک، انجام آزمایش‏ های برجا و آزمایشگاهی

 • مرکز سرطان محب

  مرکز سرطان محب

  مشخصات : ​مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک، انجام آزمایش های برجا و آزمایشگاهی

 • ساختمان مسکونی فرشته

  ساختمان مسکونی فرشته

  مشخصات : مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک، انجام آزمایش ‏های برجا و آزمایشگاهی

 • ساختمان مسکونی لواسان

  ساختمان مسکونی لواسان

  مشخصات : مطالعات ژئوتکنیک شامل حفاری، انجام آزمایش ‏های برجا و آزمایشگاهی و تهیه گزارش جامع ژئوتکنیک

 • مطالعات ژئوتکنیک مجتمع فولاد مکران

  مطالعات ژئوتکنیک مجتمع فولاد مکران

  مشخصات : مطالعات زمین¬شناسی، حفاری گمانه، انجام آزمایشات برجا و آزمایشگاهی و تهیه گزارش جامع

 • مطالعات ژئوتکنیک مجتمع تجاری - اداری نارنجستان

  مطالعات ژئوتکنیک مجتمع تجاری - اداری نارنجستان

  مشخصات : مطالعات زمین¬شناسی، حفاری گمانه، انجام آزمایشات برجا شامل برش مستقیم برجا و بارگذاری صفحه، انجام آزماش دان هول و ژئوالکتریک و آزمایشگاهی و تهیه گزارش جامع

 • مطالعات ژئوتکنیک تکمیلی ساختمان جهان آرا

  مطالعات ژئوتکنیک تکمیلی ساختمان جهان آرا

  مشخصات : مطالعات ژئوتکنیک تکمیلی ساختمان جهان آرا

 • مطالعات ژئوتکنیک تکمیلی برم شمالی پروژه ساختمان تجاری - اداری ایوانک

  مطالعات ژئوتکنیک تکمیلی برم شمالی پروژه ساختمان تجاری - اداری ایوانک

  مشخصات : مطالعات ژئوتکنیک تکمیلی برم شمالی پروژه ساختمان تجاری - اداری ایوانک

 • مطالعات ژئوتکنیک تکمیلی پروژه ساختمانی فرشته

  مطالعات ژئوتکنیک تکمیلی پروژه ساختمانی فرشته

  مشخصات : انجام مطالعات ژئوتکنیک تکمیلی گود پروژه ساختمانی فرشته

 • مطالعات ژئوتکنیک پروژه ساختمانی الاهیه

  مطالعات ژئوتکنیک پروژه ساختمانی الاهیه

  مشخصات : انجام مطالعات ژئوتکنیک پروژه ساختمانی الاهیه

 • مطالعات ژئوتکنیک و زمین شناسی مهندسی محوطه پارک تپه شاهین

  مطالعات ژئوتکنیک و زمین شناسی مهندسی محوطه پارک تپه شاهین

  مشخصات : انجام مطالعات ژئوتکنیک پارک تپه شاهین واقع در پردیس

 • مطالعات ژئوتکنیک و زمین¬شناسی مهندسی ترانشه¬های سنگی و خاکی فاز 11 پردیس

  مطالعات ژئوتکنیک و زمین¬شناسی مهندسی ترانشه¬های سنگی و خاکی فاز 11 پردیس

  مشخصات : انجام مطالعات ژئوتکنیک و زمین¬شناسی مهندسی ترانشه¬های سنگی و خاکی فاز 11 پردیس

 • در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی