مرکز سرطان محب

مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک شامل حفاری و انجام آزمایش های برجا و آزمایشگاهی

  • جزئیات

نام پروژه: مطالعات ژئوتکنیک ساختمان بیمارستان مرکز سرطان محب مهر سلامت پارس

موقعیت: تهران، خیابان برادران شریفی

کارفرما: شرکت محب مهر سلامت

سال: 1397

مشخصات پروژه: حفاری، انجام آزمایش‏های برجا و آزمایشگاهی و تهیه گزارش

احجام عملیات: 2 گمانه ماشینی به عمق‏ 55 متر، 2 چاهک دستی به عمق 17 و 18 متر، انجام آزمایش‏های SPT در اعماق مختلف در گمانه‏های ماشینی و دانسیته برجا در چاهک‏های دستی، دو مورد آزمایش بارگذاری صفحه و برش مستقیم برجا، یک مورد آزمایش درون‏گمانه‏ای (Down-Hole)

دستاوردها: تعیین مشخصات فنی و مکانیکی خاک و سرعت موج برشی جهت طراحی بهینه سازه و طرح پایدارسازی گود