صفحه 1

    در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

  • سایبان پتروشیمی امیرکبیر

    سایبان پتروشیمی امیرکبیر

    مشخصات : تهیه ازبیلت و کنترل کیفیت سوله های موجود، بررسی کفایت یا طرح تقویت آنها برای الصاق سایبان و طراحی سایبان

  • در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی