مجتمع فولاد جهان‏ آرا

کنترل طراحی، بهینه‏ سازی شمع و فونداسیون، نظارت بر ساخت و اجرای شمع‏های کوبشی مربعی و سانتریفوژ و شمع درجاریز، انجام آزمایش‏ های دینامیکی شمع، ارائه طرح بسترسازی

  • جزئیات

نام پروژه: مشاوره ژئوتکنیک، کنترل طراحی، نظارت کارگاهی، نظارت عالیه و آزمایش ‏های شمع مجتمع فولاد جهان‏ آرا

موقعیت: شهرک صنعتی خرمشهر

کارفرما: شرکت فولاد جهان ‏آرا اروند

سال: 1399-1397

مشخصات پروژه: کنترل طراحی، بهینه‏ سازی شمع و فونداسیون، نظارت بر ساخت و اجرای شمع‏های کوبشی مربعی و سانتریفوژ و شمع درجاریز، انجام آزمایش‏ های دینامیکی شمع، ارائه طرح بسترسازی

احجام عملیات: 3500 نقطه شمع بطول تقریبی 70000 متر

دستاوردها: تعیین ظرفیت باربری قائم و جانبی بهینه شمع ‏ها، بهینه ‏سازی طول و تعداد شمع ‏ها، بهینه ‏سازی ابعاد و مقدار فولاد فونداسیون بهینه ‏سازی طرح بسترسازی پروژه