مطالعات ژئوتکنیک و زمین شناسي
انجام مطالعات ژئوتکنیک و زمین شناسي

زمینه های فعالیت:
  1. • حفر گمانه های شناسایی ژئوتکنیکی
  2. • نمونه گیری دست خورده و دست نخورده
  3. • انجام آزمایش های برجا
  4. • انجام آزمایش های آزمایشگاهی
  5. • زمین شناسی
  6. • مطالعات هیدرولوژی
  7. • مطالعات لرزه خیزی
  8. • شناسایی ژئوتکنیکی محلی
  9. • آسیب شناسی ژئوتکنیکی
<<پروژه های انجام شده>>