پروژه های مطالعات ژئوتکنیک و زمین شناسی انجام شده توسط شرکت یا مدیران شرکت

• مطالعات ژئوتکنیک مجتمع فولاد مکران (1401)
• مطالعات ژئوتکنیک مجتمع تجاری-اداری نارنجستان (1401)
• مطالعات ژئوتکنیک تکمیلی ساختمان جهان آرای (1401)
• مطالعات ژئوتکنیک تکمیلی برم شمالی پروژه ساختمان تجاری - اداری ایوانک (1400)
• مطالعات ژئوتکنیک تکمیلی ساختمان مسکونی فرشته (1400)
• مطالعات ژئوتکنیک ساختمان مسکونی الاهیه(1400)
• مطالعات ژئوتکنیک و زمین­ شناسی مهندسی محوطه پارک تپه شاهین (1399)
• مطالعات ژئوتکنیک، زمین­ شناسی مهندسی ترانشه ­های سنگی و خاکی فاز 11 پردیس (1399)

• مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح و بررسی وضعیت موجود حفرات و قنوات و ... با دستگاه GPR ساختمان مدیریت شعب شمال بانک صادرات (1398)
• مطالعات ژئوتکنیک ساختمان مسکونی یاس (1398)
• مطالعات ژئوتکنیک و طراحی شمع ساختمان مسکونی هدی 2 (1398)
• خدمات مشاوره و بررسی وضعیت فونداسیون کوره‏ ها و دودکش ‏های موجود در سایت آبادان (1398)

• مطالعات ژئوتکنیک ساختمان بیمارستان مرکز سرطان محب مهر سلامت (1397)
 مطالعات ژئوتکنیک ساختمان مسکونی فرشته (1397)
 مطالعات ژئوتکنیک ساختمان مسکونی لواسان (1397)