مقاوم سازی

مطالعات کیفی، کنترل، طراحی و مقاوم سازی

زمینه های فعالیت:
  1. • تهیه نقشه های ازبیلت سازه و فونداسیون
  2. • کنترل کیفی اجزای سازه و فونداسیون
  3. • کنترل کفایت ظرفیت سازه اجرا شده بر اساس آیین نامه های معتبر
  4. تهیه نقشه ها و جزییات اجرایی طرح مقاوم سازی سازه و فونداسیون
<<پروژه های انجام شده>>