پروژه های مقاوم سازی انجام شده توسط شرکت یا مدیران شرکت

• طراحی سایبان سوله‏ های پتروشیمی امیرکبیر (97-1396)