مدیر بخش ژئوتکنیک
معرفی مدیر بخش ژئوتکنیک پرچ: 

پریسا جلیلی - کارشناس ارشد
پریسا جلیلی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی است.

رزومه مدیر بخش ژئوتکنیک