گودهای ساختمانی و شیروانی های خاکی
طراحی و اجرای پایدارسازی گودهای ساختمانی و شیروانی های خاکی

زمینه های فعالیت:
  1. • پایدارسازی شیروانی خاکی و زمین لغزش
  2. • پایدارسازی و کنترل تغییر شکل های گود با استفاده از نیلینگ، انکراژ و اجرای شمع
  3. • پایدارسازی گود و اجرای همزمان سازه با استفاده از روش Top to Down
  4. • پایش تغییرشکل های گود با استفاده از ابزارگذاری و میکروژئودزی
<<پروژه های انجام شده>>