مدیر مهندسی
معرفی مدیر مهندسی شرکت پرچ:

مهرداد صالحی - مدیر مهندسی
مهرداد صالحی دوبخشری فارغ التحصیل کارشناسی رشته مهندسی عمران از دانشگاه گیلان و کارشناسی ارشد ژئوتکنیک (خاک و پی) از دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد.

رزومه مدیر مهندسی