مدیر عامل
درباره مدیر عامل شرکت پرچ:


فرشید اسماعیلی - مدیرعامل
مهندس فرشید اسماعیلی فارغ التحصیل كارشناسي مهندسي عمران و كارشناسي ارشد مهندسي ژئوتکنيک (خاک و پي) از دانشگاه صنعتي اميرکبير  می باشد.

رزومه مدیر عامل