خدمات
مشاوره و پیمانکاری تخصصی ژئوتکنیک

شــرکت پایــدار راد چــکاد (پــرچ) خدمــات تخصصــی مشاوره و پیمانــکاری در زمینه های مختلفی ماننــد آب بنــدی و زهکشــی ســازه های زیرزمینــی، اصــاح نشســت و ترمیــم و تقویــت ســازه ها و پایدارســازی گودهــای ســاختمانی) را ارائه می دهد. عمده خدمات تخصصی ارائه شده توسط شرکت پرچ به شرح زیر می باشند: 
  1. • ژئوتکنیک و زمین شناسي
  2. • آب بندی و زهکشی سازه های زیرزمینی
  3. • گودهای ساختمانی و شیروانی های خاکی
  4.  • اصلاح نشست و ترمیم و تقویت سازه ها
  5. فونداسیون عمیق
  6. • اصلاح خاك و سازه های ژئوتکنیکی