افراد کلیدی
معرفی افراد کلیدی شرکت:


فرشید اسمعیلی - مدیر عامل
درباره مدیر عامل
رزومه

 
مهرداد صالحی دوبخشری - مدیر مهندسی
درباره مدیر مهندسی
رزومه 

پریسا جلیلی - مدیر بخش ژئوتکنیک
درباره مدیر بخش ژئوتکنیک
رزومه