اصلاح خاك و سازه های ژئوتکنیکی

طراحی، اجرا و نظارت اصلاح خاك و سازه های ژئوتکنیکی

زمینه های فعالیت:
  1. بسترسازی
  2. پیش بارگذاری
  3. تحکیم بستر
  4. خاک مسلح
  5. دیوار حائل
<<پروژه های انجام شده>>