آب بندی و زهکشی سازه های زیرزمینی
طراحی و اجرای آب بندی و زهکشی سازه های زیرزمینی

زمینه های فعالیت:
  1. • شناسایی علل و شرایط نشت و ارائه راهکار جلوگیری از نفوذ آب
  2. • آ ب بندی سازه های زیرزمینی در برابر نشت آب
  3. • آب بندی سازه های زیرزمینی در برابر فشار هیدرواستاتیک
  4. • زهکشی موقت و زهکشی دائم
  5. • آب بندی سازه های در حال احداث و آ ب بندی ترمیمی پروژه های احداث شده
  6. • استفاده از محصولات ژئوسنتتیک در آب بندی
  7. • استفاده از بتن آ ب بند در آ ب بندی (در صورت امکان)
<<پروژه های انجام شده>>